KLEINE LETTERTJES

ALGEMENE
VOORWAARDEN.

Artikel 1

Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Intervlag": Intervlag B.V., gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82173205.
  • "Klant": de wederverkoper die producten van Intervlag afneemt.
  • "Producten": de vlaggen en andere producten die Intervlag levert.
Artikel 2

Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Intervlag en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3

Offertes.

Offertes van Intervlag zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De klant is aan zijn aanbod gebonden gedurende de in de aanbieding genoemde termijn.

Artikel 4

Overeenkomst.

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. Aanvaarding kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden.

Artikel 5

Levering.

Intervlag levert de producten op het door de klant aangegeven adres. De levertijd is indicatief en geldt niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6

Eigendomsvoorbehoud.

De producten blijven eigendom van Intervlag totdat de klant de volledige koopprijs heeft voldaan.

Artikel 7

Prijzen.

De prijzen van de producten zijn inclusief btw. Intervlag behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Artikel 8

Betaling.

De klant dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Betaling kan plaatsvinden per bankoverschrijving of contant.

Artikel 9

Reclames

De klant dient reclames binnen 2 weken na ontvangst van de producten schriftelijk aan Intervlag kenbaar te maken. Reclames die niet binnen deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10

Retouren.

Retouren van producten zijn uitsluitend mogelijk in overleg met Intervlag. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 11

Aansprakelijkheid.

Intervlag is niet aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan na levering aan de klant.

Artikel 12

Geschillen.

Geschillen tussen Intervlag en de klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Artikel 13

Overige bepalingen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14

Aanvullende bepalingen.

De volgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Intervlag en de klant:

  • Alle vlaggen zijn op maat gemaakt en daardoor niet terug te nemen.
  • In principe krijgen alle klanten een drukproef van hun bedrukte producten, tenzij zij daar zelf expliciet van af zien. Deze drukproef geldt als de finale goedkeuring van hun bestelling.
  • Gebruik van onze producten is voor de klant zijn verantwoordelijkheid, tenzij wij expliciet nalatig zijn geweest.
  • Retouren van hardware kan in overleg, maar tot aan 2 weken na levering, als dat juridisch akkoord is.
  • Mochten wij in gebreke bevonden worden door de klant horen wij dat graag uiterlijk 2 weken na levering als dat juridisch mag.
  • Wij zijn de eerste contact persoon in geval van een geschil, daar wij het graag zelfstandig willen oplossen.

Geschillenbeslechting.

Als partijen er niet uitkomen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke arbiter. De arbiter zal een bindende uitspraak doen. De kosten van de arbitrage komen voor rekening van de verliezende partij.

Aansprakelijkheid.

Intervlag is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of omzet, of schade aan personen of zaken.

Toepasselijkheid.

Deze aanvullende bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Intervlag en de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.